Rekrutacje

1) Zapraszamy 25 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (do 18 roku życia), do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych i integracyjnych.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 10 czerwca 2013r. w biurze fundacji lub za pośrednictwem poczty.
Dzieci będą przyjmowane bez względu na płeć, a podstawowymi kryteriami będą:
– niepełnosprawność dziecka (na podstawie orzeczenia), – ksero
– skierowanie lekarza (to odgórny wymóg formalny), medyczne wskazania do hipoterapii
Kryteria dodatkowe to:
– korzystanie rodziny z pomocy społecznej (zaświadczenie z GOPS).
– inne osoby niepełnosprawne w rodzinie, rodzina wielodzietna, rodzina niepełna

Formularz – [do pobrania]

 

2) Zapraszamy 30 dzieci i młodzieży ( do 18 roku życia ) Będą to uczestniczki/nicy warsztatów zajęć integracyjnych. Dzieci niepełnosprawne i dzieci zdrowe.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 10 czerwca 2013r. w biurze fundacji lub za pośrednictwem poczty.

Kryteria wyboru tej grupy to:
– niepełnosprawność dziecka ( na podstawie orzeczenia) – ksero
– rodzina wielodzietna, rodzina niepełna
– korzystanie rodziny z pomocy społecznej ( zaświadczenie z GOPS )

Formularz – [do pobrania]

 

3) Zapraszamy 15 członków, liderów, wolontariuszy organizacji pozarządowych. Do nich kierujemy szkolenia z organizowania i prowadzenia placówek wsparcia dziennego.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 10 czerwca 2013r. w biurze fundacji lub za pośrednictwem poczty.

Będą oni reprezentować minimum 5 różnych, głównie lokalnych organizacji ( tym także podmiotów kościelnych), wyłonionych w oparciu o następujące kryteria:
– NGO działające w sferze wsparcia os. niepełnosprawnych
– z powiatu strzyżowskiego
– założone po 1.01.2011
– z budżetem za ub. rok poniżej 10 tyś.

Formularz rekrutacyjny – [do pobrania]

 

4) Zapraszamy 800 dzieci szkolnych z klas IV – VI. Uczniów 20 szkół zaprosimy na zajęcia edukacyjne z zakresu kontaktów ze zwierzętami, końmi.

Zakładamy że 40% tej grupy będą to dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych(wielodzietnych, niepełnych, korzystających z pomocy społecznej). Poprzez to będą one integrowały się z grupą rówieśniczą.
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 10 czerwca 2013r. w biurze fundacji lub za pośrednictwem poczty.

Kryteria wyboru szkół:
– szkoła podstawowa z powiatu strzyżowskiego
– dyrektor szkoły deklaruje udział w Projekcie, składając w Biurze Projektu następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanymi oświadczeniami wskazanymi przez Beneficjenta
– w przypadku zgłoszenia się większej liczby szkół zadecyduje data złożenia dokumentów

Formularz rekrutacyjny – [do pobrania]

 

5) Zapraszamy 15 osób dorosłych, w tym członków rodzin os. niepełnosprawnych. Będą to osoby korzystające ze wsparcia psychologa oraz zajęć integracyjnych.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 10 czerwca 2013r. w biurze fundacji lub za pośrednictwem poczty.

Kryteria wyboru tej grupy to:
– zakwalifikowanie dziecka do projektu
– osoba po 50 roku życia
– bezrobotna/nieaktywna zawodowo
– samotnie wychowująca dziecko
– korzystająca ze wsparcia pomocy społ.

Formularz rekrutacyjny – [do pobrania]

Comments are closed.